Οδηγίες - Χρήσιμοι Σύνδεσμοι / Παρουσίαση Αρθρων

Οδηγίες για την υποβολή, κατοχύρωση και αξιοποίηση της ιδέας / ευρεσιτεχνίας (04/03/2014)

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
 

Στο πλαίσιο του έργου, προβλέπεται η παροχή δυνατότητας σε επιχειρήσεις ή/και φυσικά πρόσωπα να υποβάλλουν καινοτόμες ιδέες στο Ψηφιακό Κέντρο Καινοτομίας του ΕΒΕΑ, προκειμένου να λάβουν τις υπηρεσίες υποστήριξης της διαδικτυακής του πύλης. Όλοι οι χρήστες θα μπορούν να αξιοποιήσουν την υπηρεσία. 

Τα βήματα που θα ακολουθούνται για την υποβολή της ιδέας και την πορεία παρακολούθησής της είναι:

ΒΗΜΑ 1:  Είσοδος Χρήστη

Ο χρήστης της υπηρεσίας εγγράφεται στη διαδικτυακή πύλη συμπληρώνοντας μια ειδική ηλεκτρονική φόρμα στην οποία θα περιλαμβάνονται μια σειρά από πληροφορίες:

 • Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία Επιχείρησης
 • Στοιχεία Διεύθυνσης (Νομός, Πόλη, Τ.Κ., Οδός ? Αριθμός)
 • Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο, κινητό, φαξ, email)
 • Υπεύθυνος Επικοινωνίας
 • Κωδικοί Πρόσβασης (username, password)

Εφόσον είναι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης, απλά εισάγει τους κωδικούς αυθεντικοποίησης (Username και Password).

ΒΗΜΑ 2:  Καταχώρηση Στοιχείων Ιδέας

Στην συνέχεια, μέσω κατάλληλου συνδέσμου, μεταβαίνει σε κατάλληλη οθόνη όπου περιγράφει την ιδέα του, εισάγοντας τα παρακάτω στοιχεία:

 • Τίτλος
 • Συνοπτική περιγραφή
 • Αναλυτική περιγραφή
 • Περιγραφή καινοτομικού στοιχείου ιδέας
 • Συνοδευτικά Αρχεία:

Ο χρήστης θα μπορεί να συνάψει (attach) έναν περιορισμένο αριθμό συνοδευτικών αρχείων (μέχρι 5) για την καλύτερη τεκμηρίωση της ιδέας του. Η εφαρμογή θα μπορεί να δεχτεί μια ευρεία γκάμα από file formats (οριζόμενα δυναμικά από το διαχειριστή του portal). Για παράδειγμα θα μπορεί να είναι αποδεκτά formats όπως, doc, .jpg .gif .bmp .png .psd .xls, mp3, κλπ. ενώ αντίθετα δεν θα  επιτρέπεται η υποβολή αρχείου σε format αρχείου τύπου .exe. 

Το μέγιστο μέγεθος του κάθε αρχείου θα είναι δυναμικά οριζόμενο από το διαχειριστή του portal (π.χ. 8Mbytes). 

 • Eπιλογή τιμών από κατάλληλα taxonomies (θεματικές κατηγορίες με συγκεκριμένα μεταδεδομένα) για την κατηγοριοποίηση της ιδέας

Η αποστολή (submit) των στοιχείων της φόρμας θα ενέχει αυτομάτως τη θέση αίτησης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης από το Κέντρο Καινοτομίας αναφορικά με την επιχειρηματική αξιοποίηση της καινοτόμου ιδέας του.

ΒΗΜΑ 3:  Υποβολή και Έλεγχος μοναδικότητας ιδέας

Με την αποστολή της φόρμας, το σύστημα θα είναι σε θέση να αξιολογεί αυτόματα το βαθμό στον οποίο η υποβαλλόμενη ιδέα του χρήστη έχει ήδη υλοποιηθεί ή υποβληθεί στο παρελθόν από κάποιο άλλο πρόσωπο ή φορέα και να ενημερώνει κατάλληλα το χρήστη. Ο μηχανισμός υπολογισμού ομοιότητας θα στηρίζεται στην ύπαρξη μεταδεδομένων κατηγοριοποίησης των υποβαλλόμενων ιδεών βάσει σχετικής θεματικής ταξονομίας (taxonomies) που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου. Το σύστημα θα μπορεί να ενημερώνει τον χρήστη για προτάσεις που εμπίπτουν με όμοιο τρόπο στα taxonomies.

 Σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι να έχουν οι χρήστες της υπηρεσίας τις εξής δυνατότητες:

 • Να αποσύρουν την ιδέα τους εφόσον αποδεδειγμένα αυτή έχει υλοποιηθεί στο παρελθόν (μην ολοκληρώνοντας την υποβολή).
 • Να επαναδιατυπώσουν την περιγραφή της ιδέας τους έτσι ώστε να τη διαφοροποιήσουν από παρόμοιες ιδέες που έχουν υλοποιηθεί ή υποβληθεί στο παρελθόν (τροποποιώντας τα στοιχεία της ιδέας που προσπαθεί να υποβάλλει και ξαναυποβάλλοντάς την).

ΒΗΜΑ 4:  Ολοκλήρωση Υποβολής - Ενημέρωση Χρήστη

Στην περίπτωση που ο χρήστης υποβάλει τελικά την ιδέα του θα γίνονται τα εξής:

 • Το σύστημα θα καταχωρεί τα στοιχεία της φόρμας (πεδία και επισυναπτόμενα αρχεία), την ώρα και τη χρονολογία που στάλθηκε αυτή καθώς και την IP address του αποστολέα.
 • Ο χρήστης λαμβάνει μέσω e-mail, ένα μοναδικό αριθμό αναφοράς (reference number) της αίτησής του. Χρησιμοποιώντας αυτό τον αριθμό ο χρήστης μπορεί να επισκεφθεί το website της υπηρεσίας, να εισαχθεί με τους κωδικούς αυθεντικοποίησής του και να αναζητήσει την ιδέα που καταχώρησε στα προηγούμενα βήματα, καθώς και την εξέλιξη της επεξεργασίας της από το Κέντρο Καινοτομίας Ε.Β.Ε.Α. 
 • Μέσω κατάλληλων οθονών, το αρμόδιο προσωπικό του ΕΒΕΑ, θα εξετάζει τις υποβληθείσες ιδέες (ως προς την ωριμότητά της, τις προοπτικές της στον κλάδο που αναφέρεται κ.λπ.) και εν συνεχεία:

- Θα ενημερώνει ηλεκτρονικά τον ενδιαφερόμενο για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει για να κατοχυρώσει νομικά την καινοτόμο ιδέα του (π.χ. σε συνεργασία με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ο.Β.Ι. και τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας Ο.Π.Ι.),

 - Θα ενημερώνει ηλεκτρονικά τον ενδιαφερόμενο για τα συμπεράσματα του Κέντρου Καινοτομίας και θα τον κατευθύνει αναφορικά με τις επόμενες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί (π.χ. business planning, σύσταση εταιρίας, μέθοδοι marketing), και θα τον υποστηρίζει συμβουλευτικά κατά τη διάρκειά τους,

Είσοδος Μέλους

 
Νέος χρήστης Νέος χρήστης
Υπενθύμιση Κωδ. Πρόσβασης Υπενθύμιση Κωδ. Πρόσβασης

 

Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας
Digital Greece